Artikel 1 - Algemene voorwaarden - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.2; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Sapmeesters;
1.3; Dag: kalenderdag;
1.4; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.5; Sapmeesters: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.6; Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Sapmeesters.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden - Gegevens van Sapmeesters

Sapmeesters
Adres: Ruyschstraat 34-HS
1091 CC AMSTERDAM;

Telefoonnummer: 0616614111
E-mailadres: info@sapmeesters.nl
KvK-nummer: 56056281
Btw-identificatienummer: NL1954405407B01

Artikel 3 - Algemene voorwaarden - Toepasselijkheid

3.1; Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sapmeesters en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Sapmeesters en de consument.
3.2; Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 - Algemene voorwaarden - Het aanbod

4.1; Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2; Het aanbod is vrijblijvend. Sapmeesters is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.3; Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Sapmeesters gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sapmeesters niet.
4.4; Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.5; Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Sapmeesters kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
4.6; Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
-de prijs inclusief belastingen;
-de eventuele kosten van verzending;
-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
-de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
-of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
-de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
-de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
-de gedragscodes waaraan Sapmeesters zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 - Algemene voorwaarden - Herroepingsrecht

5.1; Vanwege de aard van de producten van Sapmeesters (vers en ingevroren producten) heeft de consument niet de mogelijkheid de overeenkomst na de totstandkoming te ontbinden. Sapmeesters staat in voor de kwaliteit van haar producten. Bij het retourneren van de producten van Sapmeesters is deze kwaliteit niet meer te waarborgen. Om die reden kan Sapmeesters het recht van herroeping na totstandkoming niet honoreren.

Artikel 6 - Algemene voorwaarden - De prijs

6.1; Sapmeesters is te allen tijde gerechtigd haar prijzen op de website te wijzigen.
6.2; De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 - Algemene voorwaarden - Levering en uitvoering

7.1; Sapmeesters zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
7.2; Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat de consument aan Sapmeesters kenbaar heeft gemaakt.
7.3; Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Sapmeesters geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 dag voor levering bericht over. De consument heeft in dat geval het recht op een vergelijkbaar vervangend product (zie punt 6 hieronder) of de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
7.4; Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
7.5; In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Sapmeesters het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7.6; Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sapmeesters zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
7.7; Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sapmeesters tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Sapmeesters bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.8; De consument geeft bij de bestelling aan op welk moment hij/zij de bestelling wenst te ontvangen. De consument kan hierin nog wijzigingen doorgeven aan Sapmeesters vóór 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de bezorgdag.
7.9; Indien de consument niet thuis is om de bestelling in ontvangst te nemen dan wordt de klant indien mogelijk door de vervoerder gebeld en indien mogelijk wordt het pakket bij buren afgeleverd mits deze bereid zijn de inhoud in een koeling te bewaren. De chauffeur kan slechts enkele minuten vertraging oplopen aangezien de routeplanning voor andere klanten niet onder druk kan komen te staan. Indien het pakket door toedoen van de consument niet kan worden afgegeven zijn de kosten voor eventuele nalevering voor de consument.
7.10; Pakketten mogen niet onbeheerd worden achtergelaten in bijv. schuren of tuinen. Dat is immers in strijd met de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
7.11; In het geval van een vertraagde bezorging zal de consument hiervan op de hoogte worden gehouden middels een sms-bericht indien de klant een correct mobiel nummer heeft opgegeven.
7.12; In het geval van een dusdanige vertraging waardoor de chauffeur buiten het door de consument gekozen tijdvak arriveert, en de consument niet meer in staat is het pakket aan te nemen, dan zal nalevering zo spoedig mogelijk kosteloos plaatsvinden.

Artikel 8 - Algemene voorwaarden - Betaling

8.1; In de regel dient de consument bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand te betalen met behulp van Ideal of een andere op de website van Sapmeesters aangegeven betalingsmethode.
8.2; Indien de consument om wat voor reden dan ook niet direct bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand betaald heeft, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat de producten geleverd worden.
8.3; In geval van wanbetaling van de consument heeft Sapmeesters behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hieronder vallen in ieder geval de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente over het verschuldigde bedrag.

Artikel 9 - Algemene voorwaarden - Intellectuele eigendomsrechten
9.1; Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo`s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Sapmeesters of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft.
9.2; Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 10 - Algemene voorwaarden - Klachtenregeling

10.1; De consument dient direct na levering te controleren of de geleverde producten in aantal en soort overeenkomen met zijn of haar bestelling. Indien dit niet het geval is dient de consument dit direct door te geven aan Sapmeesters. Sapmeesters zal er voorts voor zorgdragen dat de producten die niet zijn aangekomen zo spoedig mogelijk worden nageleverd en/of financieel worden verrekend.
10.2; Sapmeesters registreert alle klachten en behandelt deze stuk voor stuk op een adequate wijze. Het is er Sapmeesters alles aan gelegen om de consument een goede oplossing te bieden en eventueel te compenseren.
10.3; Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sapmeesters nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
10.4; Een bij Sapmeesters ingediende klacht wordt binnen twee werkdagen verholpen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sapmeesters binnen de termijn van 1 werkdag geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10.5; Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Sapmeesters. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Sapmeesters als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
10.6; Een klacht schort de verplichtingen van Sapmeesters niet op, tenzij Sapmeesters schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sapmeesters, zal Sapmeesters naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of terugnemen.

Artikel 11 - Algemene voorwaarden - Overig

11.1; Op overeenkomsten tussen Sapmeesters en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
11.2; Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2023 SAPMEESTERS | sitemap | rss